Povinné informace

Povinně zveřejňované údaje


A A APovinně zveřejňované údaje
Standard ISVS: Povinně zveřejňované informace.
1. Oficiální název
Obec Hradce
2. Důvod a způsob založení
Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
3. Organizační struktura
Starosta, místostarosta, zastupitelé
4. Kontaktní spojení
OÚ Hradce, tel. 774081046, ou.hradce@seznam.cz
5. Případné platby můžete poukázat
Komerční banka, čú: 31522231/0100
6. IČO
Identifikační číslo organizace (IČO): 581356.
7. DIČ
Daňové identifikační číslo (DIČ).
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu
a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.
9. Žádosti o informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
11. Opravné prostředky
Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
12. Formuláře
Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.
Doporučuje se vzory formulářů zveřejnit způsobem, umožňujícím dálkový přístup, s aktivním odkazem.
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy postupů (návody pro řešení životních situací)
Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací).Možno odkaz na pověřené město
14. Nejdůležitější předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.
Doporučuje se, pokud je to možné, na takové předpisy zřídit aktivní odkazy.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací.
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.
Doporučuje se, aby i starší zprávy byly snadno přístupné, například v archivu dokumentů
17. Seznam organizací
Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.