Úřední deska

OZNÁMENÍ

O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HRADCE

Podle § 93 odst. 1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, bylo svoláno na den 17. července 17.30 hodin zasedání Zastupitelstva Obce Hradce.

 

Navržený program:

  1. Zahájení
  2. Schválení programu a určení ověřovatelů zápisů a zapisovatele
  3. Kontrola zápisu z předešlého zastupitelstva
  4. EG.D. - Smlouva o zřízení věcného břemene
  5. Rozpočtová opatření


    Mgr. Monika Vacková
    starostka obce