Úřední deska

Veřejné projednání

návrhu změny č. 6 územního plánu Vrábče

Na základě ustanovení § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve vazbě na ust. § 52 téhož
zákona, tímto oznamujeme veřejné projednání návrhu změny č. 6 územního plánu Vrábče, které proběhne dne
12.8.2024 od 16:00 ve Spolkovém domě – Stodola, Zastávka – Budějovická 275.

Kompletní dokumentace návrhu změny č. 6 územního plánu Vrábče je zveřejněna na úřední desce obce https://www.vrabce.cz/obecni-urad/uredni-deska.
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby (tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor
a zástupce veřejnosti) námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později
uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek jsou tímto na tuto skutečnost výslovně upozorňovány.
Dotčené orgány mohou do 7 dnů ode dne veřejného projednání k návrhu změny uplatnit svá stanoviska. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
Námitky k prvkům náležejícím regulačnímu plánu mohou uplatnit i osoby uvedené v § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona – nicméně obsah změny neobsahuje prvky odpovídající podrobnosti regulačnímu plánu.

 


František Ohrazda
starostka obce Vrábče